Opiskelu lukiossa

Lukio suoritetaan kolmessa vuodessa. Opiskeluajan pidentäminen 3,5 - 4 vuoteen on mahdollista esimerkiksi silloin, kun opiskelijalla on jokin paljon aikaa vievä ammattiin tähtäävä harrastus, pitkäaikainen sairaus tai oppimisvaikeuksia, joiden vuoksi hän tarvitsee enemmän aikaa asioiden oppimiseen.

Lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen saamiseksi lukio-opintoja on suoritettava vähintään 75 kurssia. Opintojen tulisi edetä siten, että kolmen vuoden tutkinnossa opiskelija suorittaa 6 kurssia / jakso. Mikäli joku jakso jää vajaammaksi, on toiseen jaksoon valittava vastaavasti enemmän kursseja. Normaalissa tahdissa edeten opiskelijalla on 1. vuoden jälkeen koossa 30 kurssia, 2. vuoden jälkeen 60 kurssia ja viimeisenä vuonna hän suorittaa viimeiset 15 kurssia. 

Labrakuva nettisivulleLukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Jokaisen jakson lopussa on koeviikko, jolloin lukujärjestyksissä on vain kertaustunteja ja koetunteja. Opiskelija näkee saamansa arvosanat Wilmasta noin kaksi viikkoa koeviikon päättymisen jälkeen.

Opiskelija laatii ensimmäisen vuoden syksyllä opintosuunnitelman, johon hän kirjaa alustavan YO-kirjoitussuunnitelmansa: mitä aineita hän aikoo kirjoittaa ja hajauttaako hän tutkintoaan kahteen tai kolmeen kertaan.  Tämän jälkeen opiskelija sijoittaa kaikki valitsemansa kurssit kolmen vuoden ajalle siten, että hän ehtii suorittaa YO-kirjoitusaineiden kurssit ennen kirjoituksia. Suunnitelmaa tehtäessä on huolehdittava, että

  • kursseja kertyy vähintään 75
  • kaikki pakolliset kurssit on suoritettu
  • YO-kirjoitusaineiden kurssit on suoritettu ennen YO-kirjoituksia.

Ensimmäinen vuosi rakentuu pääasiassa pakollisista kursseista.  

Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja seuraavat opintosuunnitelman toteutumista. Seurannasta huolehtii kuitenkin ensi sijassa opiskelija itse. Mikäli opiskelijalta jää jossain jaksossa suorittamatta jokin kurssi, hänen on itse huolehdittava siitä, että hän sijoittaa ko. kurssin tulevaan ohjelmaansa ja kirjaa sen Wilmassa olevalle HOPS-lomakkeelle.

Kurssimuotoisessa lukiossa opiskelijalla on itsellään vastuu opintojen suunnittelusta ja seurannasta. Opiskelijan on huolehdittava, että kursseja kertyy riittävästi ja että kaikki pakolliset kurssit on suoritettu. Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja antavat ohjausta opintojen suunnitteluun ja seuraavat opintojen etenemistä, mutta vastuu on aina viime kädessä opiskelijalla itsellään.

Opiskelija voi liittää lukio-opintoihin myös muissa oppilaitoksissa suorittamiaan opintoja. Tällaisia opintoja ovat mm. musiikkiopiston, kansalaisopiston, kesälukion ja avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot. Lue tästä lisää avoimen korkeakoulun kursseista. 

Opiskelijalla on oikeus osallistua YO-kirjoituksiin vasta, kun hän on suorittanut kirjoitusaineesta kaikki pakolliset kurssit. Kurssit on oltava suoritettuna ennen ko. aineen kirjallista koetta.

Päästäkseen ylioppilaaksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti neljä pakollista ylioppilastutkinnon koetta (poikkeuksena kompensaatio, lue lisää YTL:n sivuilta kohdasta Yleiset määräykset ja ohjeet). Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää myös päättötodistuksen saamista. Päättötodistuksen voi saada, vaikka jäisi ilman YO-tutkintoa. Pelkällä päättötodistuksella voi hakea ammatillisiin perustutkintoihin ja ammattikorkeakouluun. Jälkimmäiseen haettaessa opiskelija jää vaille YO-arvosanoista annettavia pisteitä ja hakee pelkällä valintakokeella.

Ylioppilaskirjoitukset on mahdollista hajauttaa kolmeen peräkkäiseen kirjoituskertaan. Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitetaan neljä pakollista ainetta, jotka ovat äidinkieli (kaikille pakollinen) sekä kolme seuraavista: matematiikka, vieras kieli, toinen kotimainen kieli (joka on yleensä ruotsi) ja reaali. Reaaliaineisiin kuuluvat

1) biologia, filosofia, fysiikka, historia, psykologia sekä
2) kemia, maantiede, terveystieto, uskonto (elämänkatsomustieto) ja yhteiskuntaoppi. 

Reaaliaineilla on joka syksy ja kevät kaksi kirjoituspäivää. Samasta aineryhmästä voi kirjoittaa vain yhden aineen yhtenä kirjoituspäivänä. Yhdellä tutkintokerralla voi näin ollen kirjoittaa kaksi reaaliainetta, toisen aineryhmästä 1 ja toisen aineryhmästä 2. Kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautudutaan marraskuussa, syksyn kirjoituksiin kesäkuussa.

Ylioppilastutkinnosta saa lisätietoa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta sekä näiltä sivuilta kohdasta Opiskelija > Ylioppilastutkinto.

Ylioppilasjuhlia valmisteltaessa on syytä huomioida, että opiskelijalla on oltava päättötodistukseen vaadittavat kurssit suoritettuna toukokuun 5. päivään mennessä, mikäli hän aikoo päästä ylioppilaaksi toukokuun lopussa. Vastaava aikaraja joulukuussa valmistuvilla on marraskuun 4. päivä. Huoltajien kannattaa hyvissä ajoin varmistaa opiskelijalta, missä vaiheessa hänen opintonsa ovat. Yli 18-vuotiaista koulu ei voi antaa tietoja vanhemmille ilman opiskelijan kirjallista suostumusta. 

 

 

Apuvalikko

Hakulomake