Kuvataiteen kurssitarjonta

PAKOLLISET KURSSIT

1. Minä, kuva ja kulttuuri

 • mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja erilaiset taidekäsitykset kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa
 • taide kulttuurin tulkkina: suomalaisuus, pohjoismaisuus, eurooppalaisuus ja Euroopan ulkopuolisia kulttuureita
 • oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely,digitaalisen kuvan käyttö
 • kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike, tila ja aika
 • kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin, analysointitapoihin, kuten formalistiseen, semioottiseen, ikonografiseen ja reseptioanalyyttiseen tulkintaan tutustuminen

 2. Ympäristö, paikka ja tila

 • tila käsitteenä: tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana
 • arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila, suhdejärjestelmät, rakenne, väri, muoto ja materiaali
 • maisema, rakennus, esine ja taideteos materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman aikansa kulttuurihistoriallisena viestinä
 • arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän näkökulmasta
 • mallintaminen, havainnekuvat, pienoismallit ja materiaalikokeilut

 VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

3. Media ja kuvien viestit

 • kuva mediassa: kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri,sarjakuva, www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu
 • graafinen suunnittelu: taitto, typografia, kuvan muokkaus- ja siirtomenetelmät
 • mediakuvien aatekriittinen ja kulttuurinen tarkastelu eri aikoina, paikoissa ja osakulttuureissa
 • valokuva mediassa
 • elokuva ja video: perinteinen ja uudistuva kuvakerronta
 • visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa

 4. Taiteen kuvista omiin kuviin

 • taidekuvan tulkinta ja analyysi kuvin ja sanoin
 • eri aikakausien kulttuuristen merkitysten ja käsitysten ilmeneminen kuvataiteessa
 • aiheen kehittely ja luonnostelu osana taiteellista luomisprosessia
 • kuvan sisältö ja muoto taiteilijan ja kulttuurin viestinä, sommittelu, kuten: väri, valo, varjo ja liike sekä illusorisuus ja kolmiulotteisuus sekä pinnan rakenne ja materiaali

 5. Nykytaiteen työpaja

 • mitä nykytaide on: nykytaiteen taustalla vaikuttavat ilmiöt ja erilaiset taidekäsitykset
 • nykytaide ja kulttuurien välinen vuorovaikutus, visuaaliset alakulttuurit
 • taiteiden väliset projektit koulussa tai koulun ulkopuolella
 • oman produktion toteuttaminen
 • visuaaliset ammatit yhteiskunnassa ja taidealan organisaatioita

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

6. Valokuvailmaisu

 • kuvailmaisun syventäminen taiteellisen työskentelyn kautta valokuvataiteen keinoin ja välinein
 • perehtyminen valokuvauksen teknisiin ja taiteellisiin perusasioihin
 • järjestelmä- ja digitaalikameran toimintaperiaatteet, digitaalisen kuvan muokkaus tietokoneella sekä mustavalkofilmin kehitys ja vedostaminen pimiössä
 • käsitellään väri- ja diakuvauksen perusteita
 • sommittelun, rajauksen ja valaistuksen huomioonottaminen kuvaustilanteessa
 • tietojen syventäminen valokuvauksesta osana kuvataiteita

 7. Videoilmaisu

 • kuvailmaisun syventäminen oman ja ryhmän taiteellisen työskentelyn kautta videotaiteen keinoin ja välinein
 • videotuotannossa tarvittavien laitteiden ja ohjelmien tunteminen ja käyttö
 • käsikirjoituksen teko, kuvaaminen ja editointi
 • elokuvailmaisun perusteet
 • omien ja toisten videoiden sekä elokuvien analysointi ja arviointi

 8. Keramiikka

 • valmistetaan taide- ja käyttöesineitä savesta erilaisin menetelmin esim. makkara-, levy- ja muottitekniikkaa käyttämällä ja dreijaamalla
 • opitaan koristelun käyttöä ja lasitusta
 • tietojen syventäminen keramiikasta osana kuvataiteita

 9. Taidegrafiikka

 • oma taiteellinen työskentely eri taidegrafiikan menetelmin
 • tietojen syventäminen taidegrafiikasta osana kuvataiteita

10. Tietokone ja kuva

 • syvennetään tietoja tietokoneella muokatusta kuvasta osana kuvataiteita
 • perehdytään tietokoneen mahdollisuuksiin ilmaisuvälineenä tietokoneanimaation, digitoidun kuvan käsittelyn, taiton, graafisen suunnittelun, hybermedian ja oman vapaan taiteellisen työskentelyn kautta

11. Kuvataiteen lukiodiplomikurssi

Kuvataiteen lukiodiplomikurssi suoritetaan Nykytaiteen työpajan (5) tuntipaikalla, jolloin opiskelija valitsee suorittaako Diplomikurssia vai Nykytaiteen työpajaa (5). Kuvataiteen lukiodiplomi koostuu toteutettavasta työnäytekansiosta, portfoliosta ja siihen liittyvästä kirjallisesta tehtävästä. Portfolio ja kirjallinen tehtävä perustuvat teemaan, jonka oppilas valitsee annetuista tehtävistä. Diplomikoe suoritetaan Opetushallituksen laatimien ohjeiden ja tehtävien perusteella. Tehtäviin tulee tutustua jo ennakkoon. Ne löytyvät Opetushallituksen sivuilta jo edellisen lukuvuoden puolella toukokuussa ja koulussa tehtäväinfo on heti kesän jälkeen elo-syyskuussa. Lukiodiplomin voi suorittaa myös tavallisena kurssina, jolloin opiskelija saa ainoastaan kurssimerkinnän.

Apuvalikko

Hakulomake